Kategorier
Vårnadstvist

Ta juridisk hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm

Det är ofta en svår och känslomässig sits att hamna i en vårdnadstvist. Men i Stockholm finns det professionell juridisk hjälp att få för alla som behöver det.

En vårdnadstvist är aldrig något som är lätt att hamna i. För om det hade varit två parter som varit överens gällande barnet eller barnen så hade det inte hamnat i en tvist av något slag. Det blir klassificerat som en tvist när det är en av parterna som vill få ensam vårdnad eller åtminstone ta bort vårdnaden från den andra parten.

När det blir en vårdnadstvist så handlar det inte enbart om osämja när det gäller barnets boende, vilket då kallas för en boendetvist. Det handlar istället om att den ena parten vill att den andra inte ska ha något att säga till om när det gäller barnet över huvud taget. Som barnets bostadsort och boende, vård, skola och alla övriga beslut för en vårdnadshavare.

Vårdnadstvist av olika anledningar

Med vårdnadshavare menas oftast barnets mamma och pappa. Men det kan även finnas andra vårdnadshavare till ett barn. Som två pappor, två mammor, några andra släktingar eller adoptivföräldrar. Hur det än är i det fallet så behöver det inte vara så att en biologisk förälder automatiskt får behålla vårdnaden ifall det är olämpligt för barnet.

Det händer att biologiska föräldrar inte har möjlighet att fatta beslut gällande barnet på grund av missbruk, sjukdom eller liknande. Eller så kan det vara så att föräldern, eller annan vårdnadshavare, varit våldsam eller hotfull mot den andra vårdnadshavaren eller barnet. Vilket gör en gemensam vårdnad mycket svår eller omöjlig.

Hjälp vid vårdnadstvist

Som tur är går det att få juridisk hjälp vid vårdnadstvist i Stockholm eftersom det sällan är något som är enkelt för varken vårdnadshavare eller rätten. Tack vare juridisk hjälp går det att ta fram alla fakta och faktorer som talar för eller emot att respektive part ska få ensam vårdnad eller behålla vårdnaden.

Det kan även vara viktigt för vårdnadshavarna att få besked om vad som gäller vid en vårdnadstvist även innan den har startat rent juridiskt. Samt att ha en utomstående part som inte enbart fokuserar på vårdnadshavaren utan som ser till barnets bästa. Och att även få stöttning och ledsagning ifall det kommer så långt som till en rättegång.

Kategorier
Vårnadstvist

Barnens välbefinnande under en vårdnadstvist

Vårdnadstvister mellan föräldrar kan vara svåra och smärtsamma för alla inblandade. Men vad händer med barnen när föräldrarna inte kan enas?

Skilsmässor är komplicerade. Även om det ibland kan vara den bästa lösningen för familjen, finns det ofta praktiska och emotionella utmaningar att hantera. I centrum av allt detta står barnen. Deras välbefinnande och trygghet är avgörande. När konflikter uppstår kring vårdnaden är det viktigt att se till barnets bästa och undvika att de kommer i kläm. Många gånger kan det vara svårt för föräldrarna att hitta en gemensam lösning, särskilt om en av dem önskar ensam vårdnad.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Alla barn har rätt till sina båda föräldrar. Även om ensam vårdnad beslutas, innebär det inte att den andra föräldern inte får ha en relation med barnet. Faktum är att det ofta är hälsosamt för barnet att bibehålla relationer med båda föräldrarna, förutsatt att det inte finns några säkerhetsproblem. En familjerättsjurist kan ofta hjälpa till att skapa en konstruktiv lösning utan behov av domstolsingripande. Det kan också vara fördelaktigt att upprätta ett umgängesavtal som tydligt specificerar hur umgänget med den icke vårdande föräldern ska gå till.

Barnens känslor och beteende under en vårdnadstvist

Det är inte ovanligt att barn känner oro, stress eller rädsla när de inte träffar den ena föräldern lika ofta. Denna separation kan leda till känslor av osäkerhet och ängslan. Därtill kan barnens beteende förändras – vissa kan visa tecken på ilska, andra kan dra sig undan eller uppleva sömn- och aptitproblem.

Att som förälder vara medveten om dessa tecken och regelbundet kommunicera med sitt barn är avgörande. Barn behöver känna att de har en trygg plats där de kan uttrycka sina känslor och bekymmer. Om tecken på stress eller ångest kvarstår, kan det vara värt att överväga professionell hjälp, som stödsamtal eller terapi.

En vårdnadstvist är aldrig enkel. Men genom att sätta barnens behov i centrum och söka stöd när det behövs, kan föräldrar navigera genom denna svåra tid på ett sätt som minimerar skadan och säkerställer barnets bästa.

Kategorier
Vårnadstvist

Läs här vad det är som gäller i en vårdnadstvist.

Först och främst kanske du måste ta reda på vad en vårdnadstvist egentligen är. Sedan kan du ta reda på vad som gäller när en tvist om barnets vårdnad uppstår.

Först utgår du från att en vårdnadshavare är en person som tar hand om barnet och fattar beslut i allt det som har med barnets vård att göra. Det kan handla om hur barnet ska bo, hur dess skolgång ska se ut och andra vardagliga saker en förälder eller vårdnadshavare har ansvar för. 

Många tror kanske att det handlar om vem som ska betala för barnet men så är inte fallet. Man kan vara skyldig att sörja ekonomiskt för sitt barn även om man inte har delad vårdnad. Så långt det är möjligt ska en eller två föräldrar ha ansvaret och vård om barnen. Ibland finns det situationer då detta inte fungerar.

Vårdnadstvist kommer ofta på tal i samband med skilsmässa

En vårdnadstvist kan uppstå om det är två föräldrar som skiljer sig och sedan inte kan komma överens om vem av dem som ska ha det största och övergripande ansvaret om allt som gäller deras gemensamma barn. Det är ingen lätt uppgift då det kan vara speciella omständigheter som gör att skilsmässan trätt i kraft. 

Det bästa är att de delar på det men skulle det visa sig att skilsmässan satt för djupa sår kan det vara hart när omöjligt att komma överens. Då måste en tredje part komma in och styra upp det hela. I detta fall blir det tingsrätten som kommer in som tredje part. Det är viktigt att den parten är opartisk. 

Vårdnadstvist kan vara aktuell när ena föräldern vill ha ensam vårdnad

I samband med en separation kan det vara så att den ena föräldern kräver att få ensam vårdnad om barnet. Anledningarna kan vara många men det som gäller är att den andra föräldern måste anses som oansvarig. Kanske förekommer det droger på ett eller annat sätt.

Kanske är det så att den föräldern som har ensam vårdnad har barnet boende hos sig hela tiden medan den andra bara har umgängesrätt. Det betyder att den andra föräldern bara får träffa sitt barn då och då. Det här måste föregås av starka indicier på att den andra föräldern visat sig vara olämplig på något sätt. 

Vårdnadstvist är något som kan tas upp i tingsrätten

Kan inte föräldrarna komma överens om vem barnet ska bo hos, vilken skola barnet ska gå i och så vidare måste tingsrätten med hjälp av dem komma på en lösning. Skulle det visa sig vara helt omöjligt går fallet till domstol och en domare får avgöra saken. Då gäller det att man har på fötterna i sina anklagelser. 

En domare har i dessa fall enbart barnets bästa framför ögonen. Det lär knappast vara någon idé att överklaga ett sådant beslut. Se därför till att alla inblandade skärper till sig så att även de har sitt barns allra bästa framför sina ögon. 

Hamna i vårnadstvist kan vara jobbig och utmattande därför bör du söka juridisk hjälp! Besök länken för att kunna få hjälp samt mer information om detta för dig.
Vårdnadstvistt.se